Поилки

SELECT 1 AS `status`, `e`.`entity_id`, `e`.`attribute_set_id`, `e`.`type_id`, `e`.`created_at`, `e`.`updated_at`, `e`.`sku`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `e`.`name`, `e`.`short_description`, `e`.`price`, `e`.`special_price`, `e`.`special_from_date`, `e`.`special_to_date`, `e`.`image`, `e`.`small_image`, `e`.`thumbnail`, `e`.`news_from_date`, `e`.`news_to_date`, `e`.`required_options`, `e`.`image_label`, `e`.`small_image_label`, `e`.`thumbnail_label`, `e`.`url_key`, `e`.`msrp`, `e`.`msrp_display_actual_price_type`, `e`.`price_type`, `e`.`weight_type`, `e`.`price_view`, `e`.`links_purchased_separately`, `e`.`links_exist`, `e`.`swatch_image`, `e`.`tax_class_id`, `e`.`preis_per`, `e`.`download_field_one_label`, `e`.`download_field_one_url`, `e`.`download_field_two_label`, `e`.`download_field_two_url`, `e`.`download_field_three_label`, `e`.`download_field_three_url`, `e`.`ampelfarbe`, `e`.`ampelfarbe_value`, `e`.`wbz`, `e`.`article_number`, `e`.`bdstatus`, `e`.`kzberechnung`, `e`.`weltpixel_hover_image`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `stock_status_index`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_flat_1` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id='7480' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status_index` ON e.entity_id = stock_status_index.product_id AND stock_status_index.website_id = 0 AND stock_status_index.stock_id = 1 INNER JOIN `search_tmp_6006ea98abf978_16425359` AS `search_result` ON e.entity_id = search_result.entity_id ORDER BY `cat_index_position` ASC, `cat_index`.`position` ASC, `e`.`entity_id` DESC LIMIT 48 48
Сортировка/кол-во продуктов
Посмотреть, как Сетка Список
Название товара
Цена
Reihenfolge:
Задать направление по возрастанию Задать направление по убыванию
 1. U-обр. скоба 8х20/W32/H45   нерж. ст.
  Артикул № 99-50-3056
  U-обр. скоба 8х20/W32/H45 нерж. ст.
 2. U-скоба оц 8х30/Ш43/В60
  Артикул № 99-50-3034
  U-скоба оц 8х30/Ш43/В60
 3. U-образный хомут оцинк. 8х20/W22/H40
  Артикул № 99-50-3007
  U-образный хомут оцинк. 8х20/W22/H40
 4. Уголок 90 град. 1/2
  Артикул № 99-40-5031
  Уголок 90 град. 1/2" Nr 92нерж. ст.
 5. U-образ. скоба нерж. 8x30/W52/H85
  Артикул № 99-50-3059
  U-образ. скоба нерж. 8x30/W52/H85
 6. Полухомут 1 1/4
  Артикул № 83-04-5310
  Полухомут 1 1/4" 45x5мм оц Typ130
 7. хомут для трубы 1/2
  Артикул № 99-50-3916
  хомут для трубы 1/2" нерж. ст.
 8. Подкладная шайба 8,5 x 60 x 3 нерж/сталь
  Артикул № 83-15-8824
  Подкладная шайба 8,5 x 60 x 3 нерж/сталь
 9. труба 1/2
  Артикул № 83-00-1501
  труба 1/2"x 970 для поилки с чашей
Сортировка/кол-во продуктов
Посмотреть, как Сетка Список
Название товара
Цена
Reihenfolge:
Задать направление по возрастанию Задать направление по убыванию